bestyrelsesmøderne i 2022/23

Ønsker man referater fra bestyrelsesmøderne i 2022/23, da kontakt et medlem af bestyrelsen.

 

 

 

Referat af generalforsamling d. 8. april 2019

Brian Jensen startede med at byde velkommen til de fremmødte, og der blev valgt dirigent (Brian).

Herefter blev formandens beretning v/formand Brian Jensen fremlagt. Han fortalte om foreningens eget Træf Stævne som blev afviklet i oktober måned over 2 dage (lørdag og søndag) og det har været det største stævne som klubben har afviklet i løbet af de sidste 3 år. Det forventes at næste års stævne i Vildbjerg vil blive den første weekend i oktober måned.

I efteråret blev den årlige overnatning for ungdomsspillere afviklet, som noget nyt var der fredag eftermiddag forældre- og bedsteforældredag – dette var en stor succes. Overnatningen forløb rigtig godt, der blev spillet en masse badminton og Natminton (spil i mørke med selvlysende bolde) var et stort hit, så det var nogle trætte børn og unge som blev sendt hjem lørdag formiddag.

I foråret var en del ungdomsspillere til Tarm Stævne, det var en vellykket weekend og der  blev vundet en del præmier til Vildbjergs spillere i primært single.

I sæsonen har DGI trænere været ude på Vildbjerg Skole i 2. og 3. klasse for at udbrede sporten, det var en stor succes og har givet lidt flere medlemmer. Tiltaget ses også som god PR for klubben.

I årets løb er der startet et nyt tiltag op – ”mød op uden makker” på motionist træningsaftener, det har betydet flere medlemmer. Afslutning for motionister afholdes den 8. april.

Brian berettede om at der i sæsonen er givet nye spilletrøjer til ungdomsspillerne, det er trøjer fra RSL (samme mærke som bolde), der er indledt et nyt samarbejde med RSL omkring tøj som betegnes som en god 2-årig aftale.

Bestyrelsen har i indeværende sæson haft besøg af en konsulent fra DGI med henblik på at få analyseret det arbejde som klubben gør nu, og få ide’er til nye tiltag. Det blev bl.a. anbefalet af konsulenten at genindføre den husstandsomdelte folder som omdeles inden opstart af ny sæson.

Til sidst takkede formanden for et godt år uden nogen form for problemer – det hele har ”kørt som smurt” nævnte han. Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Næste punkt var fremlæggelse af foreningens regnskab v/kasserer Ole Snogdal. Regnskabet udviser et underskud men klubben har stadig en god egenkapital. Der er i sæsonen indgået sponsoraftaler med nye sponsorer, det er Landbobanken, Jacobsen Group og EDH Tecnology.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag, der var indkommet forslag om ændring af vedtægter – at flertallet bestemmer og at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer – begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

Herefter var der valg til bestyrelsen – nuværende medlemmer Brian og Frank var på valg og begge blev genvalgt. Som nyt medlem til bestyrelsen valgtes Birgite Vestenaa. Konstituering af bestyrelsen foregår på et senere bestyrelsesmøde.

 

Efterfølgende blev der valgt revisor – Lars Buus blev genvalgt hertil.

 

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at det som forældre til badmintonspillere er en god oplevelse at være til Træf Stævner, der er en rigtig god stemning.

 

Herefter blev generalforsamlingen ophævet.

 

 

 

 

 

 

Foreningens medlemstal er inde i en positiv udvikling, der er kommet både flere ungdomsspillere og motionister.  Vildbjerg Badmintonklub er/skal være en klub for alle – hvor det er rart at være - meget dygtige spillere (elite) vil blive anbefalet at søge til større klubber i og omkring Herning, det er dog bestyrelsens vurdering, at der ikke pt. at spillere på et sådant niveau. 

I årets løb har der været forsøgt, i samarbejde med de klubber som deltager i DGI træfstævner, at arrangere en weekendtur for ungdomsspillere i Tarm. Denne tur måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger – dog var tilmeldte spillere fra Vildbjerg acceptabelt (ca. 25%). Der vil i den kommende sæson blive arrangeret en ny weekendtur, 6. – 8. april 2018, det er bestyrelsens håb at der vil blive god opbakning til turen.

Som afslutning på sæson 2016/17 er der afholdt afslutning for motionister, en god aften med ca. 22 tilmeldte spillere. For ungdomsspillere blev det årlige klubmesterskab desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger, det skal overvejes om det skal placeres på et andet tidspunkt til næste år.

 

Som afslutning på formandens beretning sagde formanden tak for en rigtig god sæson –og tak for lån af børnene.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Herefter blev foreningens regnskab fremlagt v/kasserer Ole Snogdal. Klubben har en rigtig god økonomi, der er overskud og indestående i banken. Som følge af flere medlemmer har der været en stigning i indkomne kontingenter. De største udgiftsposter er køb af bolde, spillertøj og trænerlønninger. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Der var herefter valg til bestyrelsen, 2 nuværende medlemmer var på valg, Kurt Pedersen ønskede ikke genvalg mens Brian Jensen gerne ville modtage genvalg.

Brian Jensen blev genvalgt, og Frank Hyldgaard opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og vælger en revisor for foreningen.

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så dette punkt udgik.

 

Under eventuelt oplyste bestyrelsen at der i årets løb er blevet foretaget ændringer f foreningens vedtægter:

Hvis foreningen skulle blive opløst så skal foreningens formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse med 50%, mens de resterende 50% skal indsættes på spærret konto i pengeinstitut til evt. genetablering af ny forening/bestyrelse i max. 10 år – skulle dette ikke blive aktuelt overgår de til Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Referat af generalforsamling d. 24. april 2017

Brian Jensen startede med at byde velkommen til de fremmødte (ca. 10 personer), hvorefter formandens beretning var næste punkt.

Formanden, Brian Jensen, fortalte om afvikling af klubbens eget træf-stævne som blev afviklet i oktober måned. Det var en stor succes, og der blev spillet badminton både lørdag og søndag idet der var tilmeldt flere spillere end tidligere år, hvor stævnet har kunnet afvikles over 1 dag. Vildbjerg Badmintonklub tilbyder, i samarbejde med omkringliggende klubber, dens ungdomsspillere at kunne deltage gratis i DGI træf-stævner hvor spillere er opdelt efter niveau og ikke alder. Som noget nyt er Vildbjerg Badminton i årets løb blevet medlem af Badminton Danmark således at de spillere som ønsker flere kampe/stævner kan tilmelde  sig til point-stævner (opdeling i række A, B, C og D efter alder). Spillere skal selv stå for tilmelding via Badminton People, og klubben dækker 50% af spillergebyret.

I efteråret blev den årlige overnatning for ungdomsspillere afviklet, det er en rigtig god begivenhed for spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer – der spilles en masse badminton mv. – men nattesøvn er der ikke meget af J

Brian oplyste at mange af klubbens informationer kan findes på hjemmesiden: www.vildbjergbadminton.dk som han opfordrede de fremmødte til at bruge. Tilmelding til stævner vil fremover skulle foretages via hjemmesiden, der vil dog i opstartsfasen komme mails rundt til medlemmerne.

Foreningens medlemstal er inde i en positiv udvikling, der er kommet både flere ungdomsspillere og motionister.  Vildbjerg Badmintonklub er/skal være en klub for alle – hvor det er rart at være - meget dygtige spillere (elite) vil blive anbefalet at søge til større klubber i og omkring Herning, det er dog bestyrelsens vurdering, at der ikke pt. at spillere på et sådant niveau. 

I årets løb har der været forsøgt, i samarbejde med de klubber som deltager i DGI træfstævner, at arrangere en weekendtur for ungdomsspillere i Tarm. Denne tur måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger – dog var tilmeldte spillere fra Vildbjerg acceptabelt (ca. 25%). Der vil i den kommende sæson blive arrangeret en ny weekendtur, 6. – 8. april 2018, det er bestyrelsens håb at der vil blive god opbakning til turen.

Som afslutning på sæson 2016/17 er der afholdt afslutning for motionister, en god aften med ca. 22 tilmeldte spillere. For ungdomsspillere blev det årlige klubmesterskab desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger, det skal overvejes om det skal placeres på et andet tidspunkt til næste år.

 

Som afslutning på formandens beretning sagde formanden tak for en rigtig god sæson –og tak for lån af børnene.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Herefter blev foreningens regnskab fremlagt v/kasserer Ole Snogdal. Klubben har en rigtig god økonomi, der er overskud og indestående i banken. Som følge af flere medlemmer har der været en stigning i indkomne kontingenter. De største udgiftsposter er køb af bolde, spillertøj og trænerlønninger. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Der var herefter valg til bestyrelsen, 2 nuværende medlemmer var på valg, Kurt Pedersen ønskede ikke genvalg mens Brian Jensen gerne ville modtage genvalg.

Brian Jensen blev genvalgt, og Frank Hyldgaard opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og vælger en revisor for foreningen.

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så dette punkt udgik.

 

Under eventuelt oplyste bestyrelsen at der i årets løb er blevet foretaget ændringer f foreningens vedtægter:

Hvis foreningen skulle blive opløst så skal foreningens formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse med 50%, mens de resterende 50% skal indsættes på spærret konto i pengeinstitut til evt. genetablering af ny forening/bestyrelse i max. 10 år – skulle dette ikke blive aktuelt overgår de til Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Del siden