bestyrelsesmøderne i 2022/23

Ønsker man referater fra enkelte bestyrelsesmøder, kontaktes et medlem af bestyrelsen.


Referat af generalforsamling d. 21.04.2024 kl. 13.00

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
1.1 Stemmetæller: Kim og Charlotte, Dirigent: Tonny Sørensen
2. Bestyrelsens beretning ved formanden, Karin

FORMANDSBERETNI
NG, Karin april 2024.pdf
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
3.1 Regnskabet er godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Event udvalg, ad hoc-opgaver, søge fonde, - forslag om træning til motionister. Kommende
bestyrelse vil kigge på forslag mm.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jfr. § 5)
Malene Vestenaa og Karin Jakobsen modtager genvalg og genvælges, Tina Sandholm udgår af
bestyrelsen efter eget ønske.
Tonny Sørensen vælges ind i bestyrelsen for et år 2024/2025. Simon Merrild Andersen og
Charlotte Risvig vælges til suppleanter.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. (jfr. § 5 og 10)
Ole Snodahl modtager valg som revisor.
7. Eventuelt

 

Klubmesterskab – og generalforsamling

Den 16. april 2023 kl. 12.30 på Vildbjerg SkoleKom alle medlemmer, og forældre, motionister og børne- og ungdomsspillere. Der skal spilles klubmesterskab og holdes generalforsamling.


Dagsorden:

1: Valg af dirigent og stemmetællere

 • Sine vælges som dirigent 

2: Bestyrelsens beretning ved formanden

 • Formandsberetning ved Tina Sandholm

Sæsonen 2022/23 har været en sæson hvor bestyrelsen har haft mange fjerbolde i luften.


Vi startede med en næsten ny bestyrelse og alle poster besat af nye. Et rent kvindehold – mødre til børn og unge i klubben. Mange møder er gået med at tale om retningen vi gerne vil have for vores ungdomsafdeling. Mange møder er gået med at få styr på alle vores opgaver. Der er til vores møder altid højt humør, ja-hatte og masser af gode ideer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke hele bestyrelsen for deres evige engagement. 

Vi har:

- Haft en masse unge mennesker ude og spille træfstævner. Vi har været mange afsted og vi har fået hjælp til at få kage med, som vi kan samles om. Der er altid en god stemning blandt spillerne fra vores klub, blandt forældrene og blandt alle dem vi møder ofte når vi er afsted.

- Skiftet over til Sportigan som leverandør på vores t-shirts og fjerbolde. Vi ønsker at støtte lokalt.

- Vi har fået 4 fantastiske sponsorer: Feldbjerg Økologi, Tømmergården, ……………..

- Vi afholder vores møder hos Vildbjerg Sports- og Kulturcenter. Og også vores overnatning, som i år var inklusiv en tur i svømmehallen.

- Haft 4 unge mennesker på hjælpetrænerkursus. 

- Kursus ved DGI i frivillighed – og i det ligger der mange opgaver som vi fortsat arbejder med.

- Fokus på vores digitale klub – dette arbejde videre med dette.

- Og måske størst af alt i år: Vundet prisen for årets ungdomsklub i DGI midtjylland – det er vi skisme stolte af, for det er netop ungdomsafdelingen som har været vores fokus den seneste sæson.

Motionisterne er også en stor del af vores klub – og der har været afholdt en aften for dem. Tak til Cindy, Sten og Brian for at være primus-motor på dette.


Vi ser frem mod en spændende sæson i 2023-24, hvor Vildbjerg skal være værter for årets første træfstævne – det glæder vi os meget til. Og her håber vi på hjælp fra forældre eller andre frivillige.

Vi skal have lavet en overnatning for vores ungdomshold – og her håber vi på hjælp fra forældre eller andre frivillige.

Vi skal med på Tarm-turen. Og her håber vi på hjælp fra forældre eller andre frivillige.

Måske kan i fornemme et tema – frivillighed. At man, som forældre og unge, involverer sig i klubben og hjælper til for at skabe de fede oplevelser, som gør at vi fortsat har den bedste ungdomsforening her i Vildbjerg badminton.


Vedtægtsændringer


3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

 • Regnskabsåret slutter d. 01.05.2023. Regnskabet godkendes.

4: Behandling af indkomne forslag – herunder vedtægtsændringer

 • Kontingent drøftes på generalforsamling, men besluttes af bestyrelsen.
 • Ændring: Formanden og kassereren oprettes i banken. Der er tillid til de alene har ansvaret for klubbens økonomi.
 • Annoncer med mere skal fremadrettet annonceres på badmintonklubbens hjemmeside og på badmintonklubbens Facebook side. Det er for kosteligt at sætte annonce i avisen. Der er ligeledes få der holder avis. Flest er på digitale medier – hvorfor dette er den bedste platform.
 • Hvis klubben lukkes, sendes klubbens indestående (økonomi) videre til en lokal idrætsforening.
 • Der skal være mulighed for at skrive suppleanter ind.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 3 er på valg. 

6: Valg af revisor og revisorsuppleant

7: Skal Vildbjerg Badminton byde ind på opgaver til Vildbjerg Cup?

 • Der fastsættes fremadrettet kun et kontingent. Spillerne kan derefter selv vælge hvilke dage de vil træne. Kontingentet holdes lavt, så flest mulige familier kan sende deres børn til træning. Klubben betaler fortsat fremadrettet for træfstævner.
 • Det vedtages, at klubben ikke byder ind på opgaver til Vildbjerg klub.

8: Evt.

 • Charlotte fortæller om praktiske opgaver forældre kan tilmelde sig. Sedler sendes rundt.

 

 

Referat af generalforsamling d. 8. april 2019

Brian Jensen startede med at byde velkommen til de fremmødte, og der blev valgt dirigent (Brian).

Herefter blev formandens beretning v/formand Brian Jensen fremlagt. Han fortalte om foreningens eget Træf Stævne som blev afviklet i oktober måned over 2 dage (lørdag og søndag) og det har været det største stævne som klubben har afviklet i løbet af de sidste 3 år. Det forventes at næste års stævne i Vildbjerg vil blive den første weekend i oktober måned.

I efteråret blev den årlige overnatning for ungdomsspillere afviklet, som noget nyt var der fredag eftermiddag forældre- og bedsteforældredag – dette var en stor succes. Overnatningen forløb rigtig godt, der blev spillet en masse badminton og Natminton (spil i mørke med selvlysende bolde) var et stort hit, så det var nogle trætte børn og unge som blev sendt hjem lørdag formiddag.

I foråret var en del ungdomsspillere til Tarm Stævne, det var en vellykket weekend og der  blev vundet en del præmier til Vildbjergs spillere i primært single.

I sæsonen har DGI trænere været ude på Vildbjerg Skole i 2. og 3. klasse for at udbrede sporten, det var en stor succes og har givet lidt flere medlemmer. Tiltaget ses også som god PR for klubben.

I årets løb er der startet et nyt tiltag op – ”mød op uden makker” på motionist træningsaftener, det har betydet flere medlemmer. Afslutning for motionister afholdes den 8. april.

Brian berettede om at der i sæsonen er givet nye spilletrøjer til ungdomsspillerne, det er trøjer fra RSL (samme mærke som bolde), der er indledt et nyt samarbejde med RSL omkring tøj som betegnes som en god 2-årig aftale.

Bestyrelsen har i indeværende sæson haft besøg af en konsulent fra DGI med henblik på at få analyseret det arbejde som klubben gør nu, og få ide’er til nye tiltag. Det blev bl.a. anbefalet af konsulenten at genindføre den husstandsomdelte folder som omdeles inden opstart af ny sæson.

Til sidst takkede formanden for et godt år uden nogen form for problemer – det hele har ”kørt som smurt” nævnte han. Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Næste punkt var fremlæggelse af foreningens regnskab v/kasserer Ole Snogdal. Regnskabet udviser et underskud men klubben har stadig en god egenkapital. Der er i sæsonen indgået sponsoraftaler med nye sponsorer, det er Landbobanken, Jacobsen Group og EDH Tecnology.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag, der var indkommet forslag om ændring af vedtægter – at flertallet bestemmer og at bestyrelsen udvides fra 4 til 5 medlemmer – begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

Herefter var der valg til bestyrelsen – nuværende medlemmer Brian og Frank var på valg og begge blev genvalgt. Som nyt medlem til bestyrelsen valgtes Birgite Vestenaa. Konstituering af bestyrelsen foregår på et senere bestyrelsesmøde.

 

Efterfølgende blev der valgt revisor – Lars Buus blev genvalgt hertil.

 

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at det som forældre til badmintonspillere er en god oplevelse at være til Træf Stævner, der er en rigtig god stemning.

 

Herefter blev generalforsamlingen ophævet.

 

 

 

 

 

 

Foreningens medlemstal er inde i en positiv udvikling, der er kommet både flere ungdomsspillere og motionister.  Vildbjerg Badmintonklub er/skal være en klub for alle – hvor det er rart at være - meget dygtige spillere (elite) vil blive anbefalet at søge til større klubber i og omkring Herning, det er dog bestyrelsens vurdering, at der ikke pt. at spillere på et sådant niveau. 

I årets løb har der været forsøgt, i samarbejde med de klubber som deltager i DGI træfstævner, at arrangere en weekendtur for ungdomsspillere i Tarm. Denne tur måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger – dog var tilmeldte spillere fra Vildbjerg acceptabelt (ca. 25%). Der vil i den kommende sæson blive arrangeret en ny weekendtur, 6. – 8. april 2018, det er bestyrelsens håb at der vil blive god opbakning til turen.

Som afslutning på sæson 2016/17 er der afholdt afslutning for motionister, en god aften med ca. 22 tilmeldte spillere. For ungdomsspillere blev det årlige klubmesterskab desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger, det skal overvejes om det skal placeres på et andet tidspunkt til næste år.

 

Som afslutning på formandens beretning sagde formanden tak for en rigtig god sæson –og tak for lån af børnene.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Herefter blev foreningens regnskab fremlagt v/kasserer Ole Snogdal. Klubben har en rigtig god økonomi, der er overskud og indestående i banken. Som følge af flere medlemmer har der været en stigning i indkomne kontingenter. De største udgiftsposter er køb af bolde, spillertøj og trænerlønninger. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Der var herefter valg til bestyrelsen, 2 nuværende medlemmer var på valg, Kurt Pedersen ønskede ikke genvalg mens Brian Jensen gerne ville modtage genvalg.

Brian Jensen blev genvalgt, og Frank Hyldgaard opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og vælger en revisor for foreningen.

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så dette punkt udgik.

 

Under eventuelt oplyste bestyrelsen at der i årets løb er blevet foretaget ændringer f foreningens vedtægter:

Hvis foreningen skulle blive opløst så skal foreningens formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse med 50%, mens de resterende 50% skal indsættes på spærret konto i pengeinstitut til evt. genetablering af ny forening/bestyrelse i max. 10 år – skulle dette ikke blive aktuelt overgår de til Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Referat af generalforsamling d. 24. april 2017

Brian Jensen startede med at byde velkommen til de fremmødte (ca. 10 personer), hvorefter formandens beretning var næste punkt.

Formanden, Brian Jensen, fortalte om afvikling af klubbens eget træf-stævne som blev afviklet i oktober måned. Det var en stor succes, og der blev spillet badminton både lørdag og søndag idet der var tilmeldt flere spillere end tidligere år, hvor stævnet har kunnet afvikles over 1 dag. Vildbjerg Badmintonklub tilbyder, i samarbejde med omkringliggende klubber, dens ungdomsspillere at kunne deltage gratis i DGI træf-stævner hvor spillere er opdelt efter niveau og ikke alder. Som noget nyt er Vildbjerg Badminton i årets løb blevet medlem af Badminton Danmark således at de spillere som ønsker flere kampe/stævner kan tilmelde  sig til point-stævner (opdeling i række A, B, C og D efter alder). Spillere skal selv stå for tilmelding via Badminton People, og klubben dækker 50% af spillergebyret.

I efteråret blev den årlige overnatning for ungdomsspillere afviklet, det er en rigtig god begivenhed for spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer – der spilles en masse badminton mv. – men nattesøvn er der ikke meget af J

Brian oplyste at mange af klubbens informationer kan findes på hjemmesiden: www.vildbjergbadminton.dk som han opfordrede de fremmødte til at bruge. Tilmelding til stævner vil fremover skulle foretages via hjemmesiden, der vil dog i opstartsfasen komme mails rundt til medlemmerne.

Foreningens medlemstal er inde i en positiv udvikling, der er kommet både flere ungdomsspillere og motionister.  Vildbjerg Badmintonklub er/skal være en klub for alle – hvor det er rart at være - meget dygtige spillere (elite) vil blive anbefalet at søge til større klubber i og omkring Herning, det er dog bestyrelsens vurdering, at der ikke pt. at spillere på et sådant niveau. 

I årets løb har der været forsøgt, i samarbejde med de klubber som deltager i DGI træfstævner, at arrangere en weekendtur for ungdomsspillere i Tarm. Denne tur måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger – dog var tilmeldte spillere fra Vildbjerg acceptabelt (ca. 25%). Der vil i den kommende sæson blive arrangeret en ny weekendtur, 6. – 8. april 2018, det er bestyrelsens håb at der vil blive god opbakning til turen.

Som afslutning på sæson 2016/17 er der afholdt afslutning for motionister, en god aften med ca. 22 tilmeldte spillere. For ungdomsspillere blev det årlige klubmesterskab desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldinger, det skal overvejes om det skal placeres på et andet tidspunkt til næste år.

 

Som afslutning på formandens beretning sagde formanden tak for en rigtig god sæson –og tak for lån af børnene.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning.

 

Herefter blev foreningens regnskab fremlagt v/kasserer Ole Snogdal. Klubben har en rigtig god økonomi, der er overskud og indestående i banken. Som følge af flere medlemmer har der været en stigning i indkomne kontingenter. De største udgiftsposter er køb af bolde, spillertøj og trænerlønninger. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Der var herefter valg til bestyrelsen, 2 nuværende medlemmer var på valg, Kurt Pedersen ønskede ikke genvalg mens Brian Jensen gerne ville modtage genvalg.

Brian Jensen blev genvalgt, og Frank Hyldgaard opstillede som kandidat til bestyrelsen og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, og vælger en revisor for foreningen.

 

Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen så dette punkt udgik.

 

Under eventuelt oplyste bestyrelsen at der i årets løb er blevet foretaget ændringer f foreningens vedtægter:

Hvis foreningen skulle blive opløst så skal foreningens formue tilfalde Kræftens Bekæmpelse med 50%, mens de resterende 50% skal indsættes på spærret konto i pengeinstitut til evt. genetablering af ny forening/bestyrelse i max. 10 år – skulle dette ikke blive aktuelt overgår de til Kræftens Bekæmpelse.

 

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, så skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

 

Del siden