Vedtægter

Vedtægter for Vildbjerg Badmintonklub

 

                 §1: Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn: Vildbjerg Badminton Klub

Stiftet den: 17. maj 1972

Hjemsted: Vildbjerg By, 7480 Vildbjerg

 

                     § 2: Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

                      § 3: Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland og kan søge optagelse i andre

organisationer ved behov for dette.

 

                      §4: Medlemskab

Medlemskab kan fås af alle når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Indmeldelse finder sted til bestyrelsen.

Der opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes af general-

forsamlingen.

Bestyrelsen kan suspendere et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen og der kan ikke rejses krav om tilbagebetaling

af kontingent.

Såfremt et medlem ikke har været aktiv i en sæson, betragtes det som en udmeldelse.

 

                      §5: Ledelse

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og er på valg skiftevis , idet 3 medlemmer er på valg i ulige

år og 2 medlemmer i lige år. I tilfælde af at en forlader bestyrelsen indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktiv medlem, der er fyldt 18 år eller forældre til børn under 18 år som er medlem.

Medlemmer valgt til bestyrelsen er automatisk medlem af klubben og kontingentfri.

Der føres protokol over afholdte møder og generalforsamlinger. Disse offentliggøres på hjemmesiden af den webansvarlige.

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til udførelse af særlige opgaver.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

                      §6: Tegningsparagraf

 

Foreningen tegnes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele

fuldmagt efter nærmere retningslinier.

Beslutninger om køb eller salg af fast ejendom skal vedtages på en generalforsamling.

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover

kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen

art.

 

                      §7: Ordinær generalforsamling

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden sæsonafslutning.

Indkaldelse skal ske ved opslag på klubbens hjemmeside samt klubbens Facebookside

med mindst 2 ugers varsel.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage

før generalforsamlingen – i skriftlig form.

 

Regnskab og indkomne forslag skal være til gennemsyn for medlemmerne hos kassereren den sidste

uge før generalforsamlingen.

 

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år samt 1 af forældrene til aktive medlemmer

under 16 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.

 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer. Suspenderede medlemmer har ikke stemmeret.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

                   §8: Generalforsamlingens dagsorden

 

På den ordinære generalforsamling behandles mindst følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag- herunder vedtægtsændringer
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jfr. § 5)
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.(jfr. § 5 og 10)
 7. Eventuelt
 8.  

                      §9: Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes , når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent,

eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med

forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at kravet herom er modtaget, og

den skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

                      §10: Regnskabsår

 

Foreningens regnskabsår løber fra 01.05.- 30.04.

Regnskabet skal inden fremlæggelse for generalforsamlingen revideres kritisk og talmæssigt og

påtegnes af foreningens revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

 

 

 

 

                      §11: Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte stemme-

berettigede stemmer herfor.

 

 

                      §12: Opløsning

 

 1. Foreningen kan opløses, når ¾ af medlemmerne stemmer herfor på en ekstraordinær

generalforsamling.

 1. Hvis forslaget ikke kan vedtages, kan der indkaldes til en ekstra ekstraordinær general-

forsamling, som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.

 1. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af en organisation,

den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

 1. Udover det i stk. 3 nævnte tilfalder 50% af foreningens formue Kræftens Bekæmpelse og resten indsættes på en spærret konto i klubbens bankforbindelse. Kontoen kan genåbnes og udbetales til en nyetableret badmintonklub efter den stiftende generalforsamling.

Klubbens værdier realiseres og beløbet indsættes på den spærrede konto.

Kontoen nedlægges efter 10 år og udbetales til Kræftens Bekæmpelse.

Fuldmagten ligger hos den sidst afgående kasserer.

 

 

 

         §13: Bestyrelsesmedlemmer

 

Hvert bestyrelsesmedlem  optjener kr. 200 pr. år se sidder i bestyrelsen. De kr. 200 pr. år udbetales når bestyrelsesmedlemmet forlader bestyrelsen og udbetales som gavekort til en sportsbutik eller lignende. Der kan max. udbetales kr. 1.500 i alt.

Del siden